HUR vi gör

Oavsett område eller tjänst lägger EQI stor vikt vid medskapande processer och pedagogiska verktyg. Den gemensamma nämnaren i våra uppdrag är att människor skapar något tillsammans. Och oavsett vad som ska skapas behöver människor karta, kompass, kunskap, kraft, kontroll och kommunikation för att lyckas.

Karta

För att kunna avgöra hur mycket och vilken typ av arbete vi har framför oss behöver vi en samsyn på nuläget.

Kompass

En gemensam målbild behövs för att kunna styra arbetet i rätt riktning och för att senare utvärdera att vi har uppnått det vi ville. Målbilden ska vara relevant och formulerad så att den blir ett praktiskt verktyg i det dagliga arbetet.

Kunskap

För att klara resan från nuläget till målbilden behöver ofta kunskaper, kompetenser och erfarenheter fyllas på. Ett tydligt nuläge och en tydlig målbild visar ofta tydligt vilka kunskapsluckor som finns och var. Mot den bakgrunden fungerar riktade utbildningsinsatser på olika nivåer i organisationen mycket bra.

Kraft

Förändringar sker ständigt och kräver energi - oavsett om människor bara följer med eller aktivt försöker styra förändringen. Genom medvetenhet om detta kan vi genom aktivt arbete ge människor den kraft de behöver för att klara ansträngningen. Vi arbetar på såväl det fysiska området med t ex kost och motion som det psykosociala området med t ex ledarskap och medarbetarskap.

Kommunikation

Under hela resan ska alla få den information om arbetet som de behöver. Genom tät kommunikation visar vi internt som externt hur arbetet går. Kommunikationen ska också inbjuda till dialog för att fånga upp den erfarenhet och kunskap som kan bli skillnaden mellan framgång och misslyckande. Det går inte att kommunicera för mycket.

Kontroll

Genom att bryta ner målbilden i delmål blir resan både mer överskådlig och människor kan lyckas flera gånger. Genom kontinuerlig uppföljning av arbetet ökar vi lärandet i organisationen och kan justera kursen om det behövs.